REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRADE

§ 1 WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin [zwany dalej Regulaminem] został wydany przez Andrzeja Sikorę prowadzącego
  działalność gospodarczą pod firmą „TRADE Sikora Andrzej”, z siedzibą w Rzeszotarach przy ul.
  Szlacheckiej 118, 32-040 Świątniki Górne, NIP 679 198 17 75, zwany dalej WYNAJMUJĄCYM.
 2. Regulamin określa zasady i warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych oraz przyczep
  Wypożyczalni TRADE na podstawie zawieranych umów najmu.
 3. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez TRADE Sikora Andrzej, chyba że
  umowa stanowi inaczej.
 4. Ilekroć w Regulaminie, bądź umowie mowa jest o:
 • NAJEMCY – należy przez to rozumieć osobę wynajmującą samochód wskazany w Umowie;
 • WYNAJMUJĄCYM – należy przez to rozumieć TRADE Sikora Andrzej;
 • WYPOŻYCZALNI – należy przez to rozumieć Wypożyczalnie TRADE;
 • KIEROWCY – należy przez to rozumieć wskazana przez Najemcę osobę, która będzie upoważniona
  do kierowania samochodem, posiadająca stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem określonej
  kategorii, stanowiącym przedmiot umowy najmu oraz, którą w okresie trwania najmu obowiązują
  wszystkie zasady i warunki najmu samochodu wskazane w Regulaminie oraz Umowie;
 • SAMOCHODZIE – należy przez to rozumieć samochód stanowiący przedmiot umowy najmu
  zawartej przez TRADE Sikora Andrzej z Najemcą.
 • GODZINACH PRACY – należy przez to rozumieć godziny otwarcia wypożyczalni, tj. od
  poniedziałku do piątku 8–18, w soboty 9–14, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt
  państwowych.

§ 2 PRZEDMIOT NAJMU

Przedmiotem umów najmu są samochody, będące własnością WYNAJMUJĄCEGO.
§ 3 NAJEMCA I UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA SAMOCHODEM

 1. Najemcą i/lub Kierowcą jest może być osoba, która:
 • posiada i przedstawi Wynajmującemu ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby,
 • przedstawi Wynajmującemu ważną kartę kredytową, dokument potwierdzający zatrudnienie w
  przypadku osób fizycznych lub ważną legitymację ZUS w przypadku emerytów,
 • przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, a w
  przypadku braku wskazania tam numeru NIP i REGON również kopię zaświadczeń o nadaniu tych
  numerów,
 • przedstawi aktualne potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w postaci potwierdzenia
  zapłaty ostatniej składki ZUS lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności
  gospodarczej,
 • przedstawi pisemne upoważnienie do czynności związanych z zawarciem umowy najmu pojazdu w
  przypadku, jeżeli dokonuje go osoba inna niż wynika to z odpisu KRS lub z zaświadczenia CEIDG.
 1. W razie niespełnienia przez Najemcę i/lub Kierowcę wymogów wskazanych w ust. 1 niniejszego
  paragrafu Wynajmujący uprawniony jest do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia
  odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd od momentu jego wydania do momentu zwrotu,
  określonych w umowie najmu (protokół wydania i klauzula zwrotu pojazdu).
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie najmu. także przez osoby trzeciej,
  którym powierzył pojazd lub które przewozi, jak też za ładunek, który przewozi.
 4. W przypadku niespełnienia warunków dotyczących posiadania prawa jazdy, minimalnego okresu jego
  posiadania lub ograniczenia wiekowego Najemcy, może on wskazać Kierowcę spełniającego
  wymagania wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 4 WYDANIE I ZWROT POJAZDU

 1. Wydanie i zwrot pojazdu następuje na terenie Wypożyczalni TRADE.
 2. Wydanie lub zwrot pojazdu może nastąpić także w innym, uzgodnionym z Wynajmującym miejscu na
  terenie powiatu myślenickiego.
 3. Za wydanie lub zwrot pojazdu w miejscu innym niż wypożyczalnia, Wynajmujący pobiera dodatkową
  opłatę zgodnie z § 10 Regulaminu.

2

 1. Pojazdy można rezerwować telefonicznie. W przypadku rezerwacji Najemca wpłaca gotówką lub na
  rachunek bankowy Wynajmującego: 51 1140 2004 0000 3102 7797 4430 zadatek na poczet opłaty za
  wynajem w wysokości 50 % zakładanego czasu trwania umowy. Wynajmujący nie zwraca zadatku
  wpłaconego z góry za rezerwację pojazdu. Klient wpłacone pieniądze może wykorzystać w dowolnym,
  przyszłym okresie po ustaleniu najbliższego wolnego terminu oraz dostępności pojazdu, jednak nie
  później niż w ciągu 15 dni. Po upływie 15 dni od ustalonego terminu rezerwacji zadatek przepada.
 2. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów w stanie, w jakim go wydano
  Najemcy oraz w miejscu, dniu i godzinie uzgodnionym z Wynajmującym. Wynajmujący zastrzega
  sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku
  stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie.
 3. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum
  12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużyć wynajmu bez wniesienia
  opłaty za dodatkowy okres najmu. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie
  wynajmu i nie dokona opłaty za przedłużenie opłaty, samochód zostanie zgłoszony do jednostki Policji
  jako skradziony, a Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą dodatkową dobę bezumownego
  korzystania z pojazdu karę umowną zgodną z cennikiem Wypożyczalni TRADE.
 4. W przypadku zwłoki lub opóźnienia w zwrocie pojazdu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący
  upoważniony jest do odbioru pojazdu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami
  z tym związanymi.
 5. W przypadku zwrotu lub pozostawienia pojazdu niesprawnego lub z uszkodzeniami
  uniemożliwiającymi jazdę pojazdem zgodnie z prawem Wynajmujący obciąży Najemcę pełnymi
  kosztami holowania i naprawy pojazdu.
 6. Samochód wynajmowany jest z pełnym zbiornikiem paliwa. Koszty paliwa w okresie najmu pokrywa
  Najemca. Samochód powinien zostać zwrócony również z pełnym zbiornikiem paliwa, pod rygorem
  doliczenia opłaty za brakujące paliwo.
 7. Opóźnienie w zwrocie pojazdu lub/i samowolne przedłużenie najmu o ponad 60 minut spowoduje
  naliczenie opłaty za kolejną dobę zgodnie z § 10 Regulaminu bez możliwości dalszego wynajmu, a
  Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu pojazdu.
 8. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6-ciu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie
  skontaktuje się z Wynajmującym, uzasadniając przyczynę opóźnienia zwrotu pojazdu, Wynajmujący
  niezwłocznie poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za
  każdy dzień zwłoki. Dodatkowo sytuacja przedstawiona w zdaniu poprzednim skutkuje przepadkiem
  kaucji.
 9. W przypadku, kiedy Najemca odda pojazd przed terminem określonym w umowie, nie przysługuje mu
  zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas najmu pojazdu.
 10. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określi stan
  techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zastać podpisany
  przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że
  stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego. Jeżeli z jakiegoś powodu nie
  jest możliwe sporządzenie protokołu w chwili zwrotu pojazdu (pojazd zwracany w miejscu
  nieoświetlonym lub gdy pojazd jest na tyle brudny, iż nie są możliwe jego oględziny) to Wynajmujący
  sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak to możliwe i uważa się, że stan pojazdu jest zgodny z
  opisanym przez Wynajmującego.

§ 5 SERWIS, STAN TECHNICZNY I AWARIE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego wynajmowanego pojazdu należy zgłaszać
  niezwłocznie Wynajmującemu w chwili najmu lub po odbyciu jazdy próbnej w obecności
  Wynajmującego.
 2. W razie wypadku, awarii lub niesprawności pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie
  powiadomić Wynajmującego na numer 734 490 196 lub 660 729 767.
 3. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania pojazdu bez zgody
  Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. Powyższe nie wyłącza
  dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych samochodów.

§ 6 KAUCJA

 1. Za wynajem samochodu pobierana jest kaucja.
 2. Kaucja może być wniesiona do kasy Wypożyczalni w gotówce, przelewem na konto lub kartą płatniczą.

3

 1. Kaucja jest zwracana Najemcy po zwrocie pojazdu i podpisaniu przez strony klauzuli zwrotu na
  umowie najmu. W przypadku przelewu lub karty – do 15 dni roboczych.
 2. W przypadku zwrotu pojazdu w stanie niezgodnym z protokołem wydania lub stwierdzenia naruszenia
  pojazdu przez Najemcę, któregoś z obowiązków wynikającego z § Regulaminu lub umowy, z kaucji
  zostanie potrącona opłata wynikająca z § 10 Regulaminu. Powyższe nie wyłącza żądania kwoty wyższej
  przez Wynajmującego niż kaucja wniesiona przez Najemcę.
 3. Zwrot kaucji lub jej części następuje w gotówce, w terminie do 2-óch dni od dnia zwrotu pojazdu
  potwierdzonego klauzulą zwrotu zawartej na umowie najmu.
 4. Kaucja może zostać wniesiona tylko w Polskich złotych – PLN.
  § 7 OBOWIĄZKI NAJEMCY
 5. Najemca zobowiązany jest do eksploatacji pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Przez cały okres najmu Najemca zobowiązany jest:
 • przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji, a w przypadku wynajmu długoterminowego lub
  przebiegu powyżej 1000 km m.in. do kontroli stanu oleju w silniku, płynu w układzie chłodzenia, płynu
  hamulcowego oraz ciśnienia w ogumieniu zgodnie z tabliczką informacyjna umieszczona w pojeździe,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego – Najemca ponosi pełną
  odpowiedzialność za naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym mandaty, opłaty administracyjne,
  opłaty dodatkowe z tytułu parkowania itp.,
 • stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie
  rejestracyjnym, w umowie najmu pojazdu oraz na oznaczeniach przy wlewie paliwa,
 • przestrzegania dopuszczalnej ładowności pojazdu,
 • właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (obowiązkowe zamykanie samochodu oraz
  włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; zabezpieczenie poza samochodem dokumentów
  oraz kluczyków) oraz parkowania pojazdów w bezpiecznym miejscu.
 1. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego
  prawidłowej eksploatacji.
 2. W samochodach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu i
  przewożenia zwierząt.
 3. Koszt uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek oraz naprawy ogumienia podczas
  eksploatacji pojazdu ponosi Najemca.
 4. Najemca jest obowiązany zwrócić pojazd czysty w środku i na zewnątrz.
 5. Przemieszczanie się wynajętym pojazdem poza granicę RP jest możliwe wyłącznie po pisemnym
  uzgodnieniu z Wynajmującym.
 6. Podnajmowanie wynajętego pojazdu, przekazywanie w bezpłatne używanie lub udostępnianie do
  prowadzenia innym osobom niż wskazani w Umowie kierowcy jest zakazane.
 7. Wynajmujący ma prawo kontroli sposobu użytkowania wynajętego pojazdu.
 8. Najemca zobowiązuje się do tankowania pojazdu tylko i wyłącznie na stacjach znanych koncernów
  petrochemicznych, takich jak ORLEN, BP, SHELL, CIRCLE, STATOIL, LOTOS. Najemca zwraca
  pojazd z pełnym zbiornikiem pełnowartościowego paliwa.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym
  parkingowe), których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów
  prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym, jak również innych przepisów/regulaminów określających
  zasady korzystania z dróg lub/i parkingów. Wszelkie mandaty/opłaty oraz koszty, o których mowa w
  zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest pokryć Najemca.

§ 8 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący obowiązany jest do wydania pojazdu posiadającego ubezpieczenie OC i AC.
 2. Wynajmujący wydaje Najemcy pojazd czysty.
 3. Wynajmujący oświadcza, że wynajmowany pojazd posiada aktualne badanie techniczne i na podstawie
  posiadanej wiedzy jest sprawny.

§ 9 USZKODZENIA I KRADZIEŻ POJAZDU

 1. W razie uszkodzenia pojazdu, kolizji lub wypadku Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić
  Wynajmującego na numer 734490196 lub 660 729 767, a w przypadku kradzieży pojazdu, jego
  wyposażenia lub aktów wandalizmu również Policję. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest dostarczyć
  pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wskazanego przez Wynajmującego
  zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca
  zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.

4

 1. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła nie z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży)
  celem uniknięcia odpowiedzialności własnej Najemca powinien dostarczyć pisemne i szczegółowe
  oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy lub protokół Policji.
 2. W przypadku szkód kradzieżowych, kolizji z winy Najemcy, szkód parkingowych i aktów wandalizmu
  Najemca odpowiada materialnie tylko do wysokości udziału własnego.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.
 4. Wszystkie pojazdy oferowane przez Wynajmującego posiadają ubezpieczenia OC i AC.

§ 10 TABELA OPŁAT

 • Wynajem pojazdu poza siedzibą Wynajmującego na terenie pow. myślenickiego – 50 zł
 • Zwrot pojazdu poza siedzibą Wynajmującego na terenie pow. myślenickiego – 50 zł
 • Holowanie pojazdu stawka za kilometr liczony w jedną stronę – 12 zł
 • Zagubienie kluczyka – 500 zł
 • Brak lub uszkodzenie panelu od radia – 500 zł
 • Brak dokumentów samochodów – 500 zł
 • Brak polisy ubezpieczeniowej – 200 zł
 • Brak tablicy rejestracyjnej – 500 zł
 • Palenie tytoniu w samochodzie – 200 zł
 • Zwrot brudnego pojazdu z zewnątrz – 40 zł
 • Zwrot brudnego pojazdu wewnątrz – 80 zł
 • Złamanie zakazu przewożenia zwierząt – 250 zł
 • Zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachu – 250 zł
 • Zwrot samochodu z trwałymi plamami na tapicerce – 350 zł
 • Holowanie wynajętym samochodem innego pojazdu – 500 zł
 • Zagubienie kołpaka – 80 zł
 • Zwrot pojazdu ponad 60 minut po terminie – dopłata za następną dobę zgodnie z cennikiem bez możliwości dalszego wynajmu
 • Zwrot brudnej przyczepy, lawety – 30 zł
 • Zatankowanie niewłaściwego paliwa – 1500 zł
 • Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej – 500 zł
 • Użytkowanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem do wys. strat – 1000 zł
  Podmiana części lub dokonanie przeróbek w samochodzie do wys. strat – 1000 zł
  Wynajem poza godzinami pracy wypożyczalni – 50 zł
  Zwrot pojazdu poza godzinami pracy – 50 zł
  Wypożyczenie haka do pojazdu ( w standardzie pojazd nie posiada haka) 1 DOBA – 30 zł
  Podane ceny są cenami brutto

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
  Wynajmującego.
 2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem
  pojazdu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr
  101, poz. 926 ze zm.).