REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRADE


Regulamin obowiązuje od dnia 19.03.2024

§ 1 WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin [zwany dalej Regulaminem] został wydany przez Andrzeja Sikorę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „TRADE Sikora Andrzej”, z siedzibą w Rzeszotarach przy ul. Szlacheckiej 118, 32-040 Świątniki Górne, NIP 679 198 17 75, zwany dalej WYNAJMUJĄCYM.
 2. Regulamin określa zasady i warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych oraz przyczep Wypożyczalni TRADE na podstawie zawieranych umów najmu.
 3. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez TRADE Sikora Andrzej, chyba że umowa stanowi inaczej.
 4. Ilekroć w Regulaminie, bądź umowie mowa jest o:
  – NAJEMCY – należy przez to rozumieć osobę wynajmującą samochód wskazany w Umowie;
  – WYNAJMUJĄCYM – należy przez to rozumieć TRADE Sikora Andrzej;
  – WYPOŻYCZALNI – należy przez to rozumieć Wypożyczalnie TRADE;
  – KIEROWCY – należy przez to rozumieć wskazana przez Najemcę osobę, która będzie upoważniona do kierowania samochodem, posiadająca stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem określonej kategorii, stanowiącym przedmiot umowy najmu oraz, którą w okresie trwania najmu obowiązują wszystkie zasady i warunki najmu samochodu wskazane w Regulaminie oraz Umowie;
  – SAMOCHODZIE – należy przez to rozumieć samochód stanowiący przedmiot umowy najmu zawartej przez TRADE Sikora Andrzej z Najemcą.
  – GODZINACH PRACY – należy przez to rozumieć godziny otwarcia wypożyczalni, tj. od
  poniedziałku do piątku 07:00–19:00, w soboty 07:00–14:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt państwowych.

§ 2 PRZEDMIOT NAJMU

Przedmiotem umów najmu są samochody, będące własnością WYNAJMUJĄCEGO.

§ 3 NAJEMCA I UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA SAMOCHODEM

 1. Najemcą i/lub Kierowcą jest może być osoba, która:
  – posiada i przedstawi Wynajmującemu ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby,
  – przedstawi Wynajmującemu ważną kartę kredytową, dokument potwierdzający zatrudnienie w przypadku osób fizycznych lub ważną legitymację ZUS w przypadku emerytów,
  – przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, a w przypadku braku wskazania tam numeru NIP i REGON również kopię zaświadczeń o nadaniu tych numerów,
  – przedstawi aktualne potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w postaci potwierdzenia zapłaty ostatniej składki ZUS lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  – przedstawi pisemne upoważnienie do czynności związanych z zawarciem umowy najmu pojazdu w przypadku, jeżeli dokonuje go osoba inna niż wynika to z odpisu KRS lub z zaświadczenia CEIDG.
 2. W razie niespełnienia przez Najemcę i/lub Kierowcę wymogów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wynajmujący uprawniony jest do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd od momentu jego wydania do momentu zwrotu, określonych w umowie najmu (protokół wydania i klauzula zwrotu pojazdu).
 4. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie najmu. także przez osoby trzeciej, którym powierzył pojazd lub które przewozi, jak też za ładunek, który przewozi.
 5. W przypadku niespełnienia warunków dotyczących posiadania prawa jazdy, minimalnego okresu jego posiadania lub ograniczenia wiekowego Najemcy, może on wskazać Kierowcę spełniającego wymagania wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 4 WYDANIE I ZWROT POJAZDU

 1. Wydanie i zwrot pojazdu następuje na terenie Wypożyczalni TRADE.
 2. Wydanie lub zwrot pojazdu może nastąpić także w innym, uzgodnionym z Wynajmującym miejscu na terenie powiatu myślenickiego.
 3. Za wydanie lub zwrot pojazdu w miejscu innym niż wypożyczalnia, Wynajmujący pobiera dodatkową opłatę zgodnie z § 11 Regulaminu.
 4. Pojazdy można rezerwować telefonicznie lub ze strony internetowej wypozyczalniatrade.pl . W przypadku rezerwacji Najemca wpłaca gotówką lub na rachunek bankowy Wynajmującego: 51 1140 2004 0000 3102 7797 4430 zadatek na poczet opłaty za wynajem w wysokości 50 % zakładanego czasu trwania umowy. Wynajmujący nie zwraca zadatku wpłaconego z góry za rezerwację pojazdu. Klient wpłacone pieniądze może wykorzystać w dowolnym, przyszłym okresie po ustaleniu najbliższego wolnego terminu oraz dostępności pojazdu, jednak nie później niż w ciągu 15 dni. Po upływie 15 dni od ustalonego terminu rezerwacji zadatek przepada.
 5. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów w stanie, w jakim go wydano Najemcy oraz w miejscu, dniu i godzinie uzgodnionym z Wynajmującym. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie.
 6. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużyć wynajmu bez wniesienia opłaty za dodatkowy okres najmu. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie wynajmu i nie dokona opłaty za przedłużenie opłaty, samochód zostanie zgłoszony do jednostki Policji jako skradziony, a Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą dodatkową dobę bezumownego korzystania z pojazdu karę umowną zgodną z cennikiem Wypożyczalni TRADE.
 7. W przypadku zwłoki lub opóźnienia w zwrocie pojazdu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru pojazdu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.
 8. W przypadku zwrotu lub pozostawienia pojazdu niesprawnego lub z uszkodzeniami uniemożliwiającymi jazdę pojazdem zgodnie z prawem Wynajmujący obciąży Najemcę pełnymi kosztami holowania i naprawy pojazdu.
 9. Samochód wynajmowany jest z pełnym zbiornikiem paliwa. Koszty paliwa w okresie najmu pokrywa Najemca. Samochód powinien zostać zwrócony również z pełnym zbiornikiem paliwa, pod rygorem doliczenia opłaty za brakujące paliwo.
 10. Opóźnienie w zwrocie pojazdu lub/i samowolne przedłużenie najmu o ponad 60 minut spowoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę zgodnie z § 11 Regulaminu bez możliwości dalszego wynajmu, a Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu pojazdu.
 11. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6-ciu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, uzasadniając przyczynę opóźnienia zwrotu pojazdu, Wynajmujący niezwłocznie poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki. Dodatkowo sytuacja przedstawiona w zdaniu poprzednim skutkuje przepadkiem kaucji.
 12. W przypadku, kiedy Najemca odda pojazd przed terminem określonym w umowie, nie przysługuje mu zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas najmu pojazdu.
 13. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zastać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest możliwe sporządzenie protokołu w chwili zwrotu pojazdu (pojazd zwracany w miejscu nieoświetlonym lub gdy pojazd jest na tyle brudny, iż nie są możliwe jego oględziny) to Wynajmujący sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak to możliwe i uważa się, że stan pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.

§ 5 SERWIS, STAN TECHNICZNY I AWARIE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego wynajmowanego pojazdu należy zgłaszać niezwłocznie Wynajmującemu w chwili najmu lub po odbyciu jazdy próbnej w obecności Wynajmującego.
 2. W razie wypadku, awarii lub niesprawności pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego na numer 734 490 196 lub 660 729 767.
 3. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania pojazdu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych samochodów.

§ 6 KAUCJA

 1. Za wynajem samochodu pobierana jest kaucja.
 2. Kaucja może być wniesiona do kasy Wypożyczalni w gotówce, przelewem na konto lub kartą płatniczą.
 3. Kaucja jest zwracana Najemcy po zwrocie pojazdu i podpisaniu przez strony klauzuli zwrotu na umowie najmu. W przypadku przelewu lub karty – do 15 dni roboczych.
 4. W przypadku zwrotu pojazdu w stanie niezgodnym z protokołem wydania lub stwierdzenia naruszenia pojazdu przez Najemcę, któregoś z obowiązków wynikającego z § Regulaminu lub umowy, z kaucji zostanie potrącona opłata wynikająca z § 11 Regulaminu. Powyższe nie wyłącza żądania kwoty wyższej przez Wynajmującego niż kaucja wniesiona przez Najemcę.
 5. Zwrot kaucji lub jej części następuje w gotówce, w terminie do 2-óch dni od dnia zwrotu pojazdu potwierdzonego klauzulą zwrotu zawartej na umowie najmu.
 6. Kaucja może zostać wniesiona tylko w Polskich złotych – PLN.

§ 7 OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca zobowiązany jest do eksploatacji pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Przez cały okres najmu Najemca zobowiązany jest:
  – przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji, a w przypadku wynajmu długoterminowego lub przebiegu powyżej 1000 km m.in. do kontroli stanu oleju w silniku, płynu w układzie chłodzenia, płynu hamulcowego oraz ciśnienia w ogumieniu zgodnie z tabliczką informacyjna umieszczona w pojeździe,
  – przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego – Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym mandaty (oraz opłaty manipulacyjne i administracyjne nałożone przez firmę leasingową na wynajmującego w związku z udostępnieniem danych do wystawienia mandatu i całym postępowaniem mandatowym) opłaty administracyjne, w tym opłaty za nieopłacony etool itd., opłaty dodatkowe z tytułu parkowania itp. – najemca zobowiązuje się do zwrotu ww. opłat w całości na rzecz wynajmującego;
  – stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym, w umowie najmu pojazdu oraz na oznaczeniach przy wlewie paliwa,
  – przestrzegania dopuszczalnej ładowności pojazdu,
  – właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (obowiązkowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków) oraz parkowania pojazdów w bezpiecznym miejscu.
 3. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego prawidłowej eksploatacji.
 4. W samochodach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu i przewożenia zwierząt.
 5. Koszt uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek oraz naprawy ogumienia podczas eksploatacji pojazdu ponosi Najemca.
 6. Najemca jest obowiązany zwrócić pojazd czysty w środku i na zewnątrz.
 7. Przemieszczanie się wynajętym pojazdem poza granicę RP jest możliwe wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z Wynajmującym.
 8. Podnajmowanie wynajętego pojazdu, przekazywanie w bezpłatne używanie lub udostępnianie do prowadzenia innym osobom niż wskazani w Umowie kierowcy jest zakazane.
 9. Wynajmujący ma prawo kontroli sposobu użytkowania wynajętego pojazdu.
 10. Najemca zobowiązuje się do tankowania pojazdu tylko i wyłącznie na stacjach znanych koncernów petrochemicznych, takich jak ORLEN, BP, SHELL, CIRCLE, STATOIL, LOTOS. Najemca zwraca pojazd z pełnym zbiornikiem pełnowartościowego paliwa.
 11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym parkingowe), których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym, jak również innych przepisów/regulaminów określających zasady korzystania z dróg lub/i parkingów. Wszelkie mandaty/opłaty oraz koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest pokryć Najemca.

§ 8 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący obowiązany jest do wydania pojazdu posiadającego ubezpieczenie OC i AC.
 2. Wynajmujący wydaje Najemcy pojazd czysty.
 3. Wynajmujący oświadcza, że wynajmowany pojazd posiada aktualne badanie techniczne i na podstawie posiadanej wiedzy jest sprawny.

§ 9 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku zgłoszenia roszczeń reklamacyjnych Wynajmujący ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

§ 10 USZKODZENIA I KRADZIEŻ POJAZDU

 1. W razie uszkodzenia pojazdu, kolizji lub wypadku Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wynajmującego na numer 734 490 196 lub 660 729 767, a w przypadku kradzieży pojazdu, jego wyposażenia lub aktów wandalizmu również Policję. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wskazanego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.
 2. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła nie z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży) celem uniknięcia odpowiedzialności własnej Najemca powinien dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy lub protokół Policji.
 3. W przypadku szkód kradzieżowych, kolizji z winy Najemcy, szkód parkingowych i aktów wandalizmu Najemca odpowiada materialnie tylko do wysokości udziału własnego.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.
 5. Wszystkie pojazdy oferowane przez Wynajmującego posiadają ubezpieczenia OC i AC.

§ 11 TABELA OPŁAT

Wynajem pojazdu poza siedzibą Wynajmującego na terenie pow. myślenickiego 50 zł
Zwrot pojazdu poza siedzibą Wynajmującego na terenie pow. myślenickiego 50 zł
Holowanie pojazdu stawka za kilometr liczony w jedną stronę 12 zł
Zagubienie kluczyka 500 zł
Brak lub uszkodzenie panelu od radia 500 zł
Brak dokumentów samochodów 500 zł
Brak polisy ubezpieczeniowej 200 zł
Brak tablicy rejestracyjnej 500 zł
Palenie tytoniu w samochodzie 200 zł
Zwrot brudnego pojazdu z zewnątrz 40 zł
Zwrot brudnego pojazdu wewnątrz 80 zł
Złamanie zakazu przewożenia zwierząt 250 zł
Zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachu 250 zł
Zwrot samochodu z trwałymi plamami na tapicerce 350 zł
Holowanie wynajętym samochodem innego pojazdu 500 zł
Zagubienie kołpaka 80 zł
Zwrot pojazdu do 60 minut    ( nie dotyczy przyczep lekkich)                                                                                                        60 zł
Zwrot pojazdu ponad 60 minut po terminie dopłata za następną dobę zgodnie z cennikiem bez                                                                             możliwości dalszego wynajmu.
Zwrot brudnej przyczepy, lawety 20 zł
Zatankowanie niewłaściwego paliwa 1500 zł
Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej 500 zł
Użytkowanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem do wys. strat + 1000 zł
Podmiana części lub dokonanie przeróbek w samochodzie do wys. strat + 1000 zł
Wynajem poza godzinami pracy wypożyczalni ( po uzgodnieniu z Wynajmującym) 50 zł

Zwrot pojazdu poza godzinami pracy ( po uzgodnieniu z Wynajmującym)


Cena 1 kilometra poza limitem 

50 zł


0.40 zł

Wypożyczenie haka do pojazdu ( w standardzie pojazd nie posiada haka) doba

Niewłaściwe mycie przestrzeni ładunkowej ( busy dostawcze) – zalanie podłogi, tapicerki drewnianej wodą

30 zł

1000 zł

Podane ceny są cenami brutto

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem pojazdu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.)