§ 1 WSTĘP1. Niniejszy Regulamin [zwany dalej Regulaminem] został wydany przez TRADE Sikora Andrzej, Rzeszotary ul. Szlachecka 118, 32-040 Świątniki Górne, NIP 679 198 17 75, zwany dalej WYNAJMUJĄCYM.2. Regulamin określa zasady i warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych oraz przyczep Wypożyczalni TRADE na podstawie zawieranych umów najmu.3. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez TRADE Sikora Andrzej, chyba że umowa stanowi inaczej.4. Ilekroć w Regulaminie bądź umowie mowa jest o:- NAJEMCY – należy przez to rozumieć osobę wynajmującą samochód wskazany w Umowie;- WYNAJMUJĄCYM – należy przez to rozumieć TRADE Sikora Andrzej;- KIEROWCY – należy przez to rozumieć wskazana przez Najemcę osobę, która będzie upoważniona do kierowania samochodem stanowiącym przedmiot umowy najmu oraz, którą w okresie trwania najmu obowiązują wszystkie zasady i warunki najmu samochodu wskazane w Regulaminie oraz Umowie;- SAMOCHODZIE – należy przez to rozumieć samochód stanowiący przedmiot umowy najmu zawartej przez TRADE Sikora Andrzej z Najemcą.

§ 2 PRZEDMIOT NAJMUPrzedmiotem umów najmu są pojazdy, będące własnością WYNAJMUJĄCEGO.

§ 3 NAJEMCA I UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA SAMOCHODEM1. Najemcą i/lub Kierowcą jest może być osoba, która:- ukończyła 25 lat,- posiada i przedstawi Wynajmującemu ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby,- posiada i przedstawi Wynajmującemu ważne, od co najmniej 2 lat, prawo jazdy uprawniające do kierowania wynajmowanym pojazdem,- przedstawi Wynajmującemu ważną kartę kredytową, dokument potwierdzający zatrudnienie w przypadku osób fizycznych lub ważną legitymację ZUS w przypadku emerytów,- przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, a w przypadku braku wskazania tam numeru NIP i REGON również kopię zaświadczeń o nadaniu tych numerów,- przedstawi aktualne potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w postaci potwierdzenia zapłaty ostatniej składki ZUS lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej,- przedstawi pisemne upoważnienie do czynności związanych z zawarciem umowy najmu pojazdu w przypadku, jeżeli dokonuje go osoba inna niż wynika to z odpisu KRS lub z zaświadczenia CEIDG.2. W razie niespełnienia przez Najemcę i/lub Kierowcę wymogów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wynajmujący uprawniony jest do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd od momentu jego wydania do momentu zwrotu, określonych w umowie najmu (protokół wydania i klauzula zwrotu pojazdu).4. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie najmu także przez Kierowcę.5. W przypadku niespełnienia warunków dotyczących posiadania prawa jazdy, minimalnego okresu jego posiadania lub ograniczenia wiekowego Najemcy, może on wskazać Kierowcę spełniającego wskazane w ust. 1 wymagania.

§ 4 WYDANIE I ZWROT POJAZDU1. Wydanie i zwrot pojazdu następuje na terenie Wypożyczalni TRADE.2. Wydanie lub zwrot pojazdu może nastąpić także w innym, uzgodnionym z Wynajmującym miejscu na terenie powiatu myślenickiego.3. Za wydanie lub zwrot pojazdu w miejscu innym niż wypożyczalnia, Wynajmujący pobiera dodatkową opłatę zgodnie z § 10 Regulaminu.4. Pojazdy można rezerwować telefonicznie. W przypadku rezerwacji Najemca wpłaca gotówką lub na konto Wynajmującego nr 111020 2892 0000 5402 0139 8510 zaliczkę na poczet opłaty za wynajem w wysokości 50 % zakładanego czasu trwania umowy. Wynajmujący nie zwraca pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację pojazdu. Klient wpłacone pieniądze może wykorzystać w dowolnym, przyszłym okresie po ustaleniu najbliższego wolnego terminu.5. Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Opóźnienie w zwrocie pojazdu powyżej 59 minut spowoduje naliczenie opłat zgodnie z § 10 Regulaminu.6. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów w stanie, w jakim go wydano Najemcy oraz w miejscu, dniu i godzinie uzgodnionym z Wynajmującym. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie.7. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużyć wynajmu bez wniesienia opłaty za dodatkowy okres najmu. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie wynajmu i nie dokona opłaty za przedłużenie opłaty, samochód zostanie zgłoszony na Policję jako skradziony, a Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą dodatkową dobę bezumownego korzystania z pojazdu karę umowną zgodną z cennikiem Wypożyczalni TRADE.8. W przypadku zwłoki lub opóźnienia w zwrocie pojazdu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru pojazdu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.9. W przypadku zwrotu lub pozostawienia pojazdu niesprawnego lub z uszkodzeniami uniemożliwiającymi jazdę pojazdem zgodnie z prawem Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami holowania i naprawy pojazdu.10. Samochód wynajmowany jest z pełnym zbiornikiem paliwa. Koszty paliwa w okresie najmu pokrywa Najemca.

§ 5 SERWIS, STAN TECHNICZNY I AWARIE1. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego wynajmowanego pojazdu należy zgłaszać Wynajmującemu w chwili najmu lub po odbyciu jazdy próbnej w obecności Wynajmującego.2. W razie wypadku, awarii lub niesprawności pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego na numer 660 729 767.3. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania pojazdu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.4. Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych samochodów.

§ 6 KAUCJA1. Za wynajem samochodu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł, za przyczepę w wysokości 200 zł.2. Kaucja może być wniesiona do kasy Wypożyczalni w gotówce.3. Kaucja jest zwracana Najemcy po zwrocie pojazdu i podpisaniu przez strony klauzuli zwrotu na umowie najmu.4. W przypadku zwrotu pojazdu w stanie niezgodnym z protokołem wydania lub stwierdzenia naruszenia pojazdu przez Najemcę, któregoś z obowiązków wynikającego z § Regulaminu lub Umowy, z kaucji zostanie potrącona opłata wynikająca z § 10 Regulaminu.5. Zwrot kaucji lub jej części następuje w gotówce, w terminie do 2-óch dni od dnia zwrotu pojazdu potwierdzonego klauzulą zwrotu zawartej na umowie najmu.6. Kaucja może zostać wniesiona tylko PLN.

§ 7 OBOWIĄZKI NAJEMCY1. Najemca zobowiązany jest do eksploatacji pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.2. Przez cały okres najmu Najemca zobowiązany jest:- przestrzegania podstawowych eksploatacji, a w przypadku wynajmu długoterminowego lub przebiegu powyżej 1000 km do kontroli stanu oleju w silniku, płynu w układzie chłodzenia, płynu hamulcowego oraz ciśnienia w ogumieniu zgodnie z tabliczką informacyjna umieszczona w pojeździe,- przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,- stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podana w dowodzie rejestracyjnym, w umowie najmu pojazdu oraz na oznaczeniach przy wlewie paliwa,- przestrzegania dopuszczalnej ładowności pojazdu,- właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (obowiązkowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; zabezpieczenie poza samochodem dokumentów oraz kluczyków) oraz parkowania pojazdów w bezpiecznym miejscu.3. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z jego prawidłowej eksploatacji.4. W samochodach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu i przewożenia zwierząt.5. Koszt uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek oraz naprawy ogumienia podczas eksploatacji pojazdu ponosi Najemca.6. Najemca jest obowiązany zwrócić pojazd czysty w środku i na zewnątrz.7. Przemieszczanie się wynajętym pojazdem poza granicę RP jest możliwe po uzgodnieniu z Wynajmującym.8. Podnajmowanie wynajętego pojazdu, przekazywanie w bezpłatne używanie lub udostępnianie do prowadzenia innym osobom niż wskazani w Umowie kierowcy jest zakazane.9. Wynajmujący ma prawo kontroli sposobu użytkowania wynajętego pojazdu.10. Najemca zobowiązuje się do tankowania pojazdu tylko i wyłącznie na stacjach znanych koncernów petrochemicznych. Najemca zwraca pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa.11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym parkingowe), których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym, jak również innych przepisów/regulaminów określających zasady korzystania z dróg lub/i parkingów. Wszelkie mandaty/opłaty oraz koszty. O których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest pokryć Najemca.

§ 8 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO1. Wynajmujący obowiązany jest do wydania pojazdu posiadającego ubezpieczenie OC i AC.2. Wynajmujący wydaje Najemcy pojazd czysty.3. Wynajmujący oświadcza, że wynajmowany pojazd posiada aktualne badanie techniczne i na podstawie posiadanej wiedzy jest sprawny.

§ 9 USZKODZENIA I KRADZIEŻ POJAZDU1. W razie uszkodzenia pojazdu, kolizji lub wypadku Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wynajmującego na numer 660 729 767, a w przypadku kradzieży pojazdu, jego wyposażenia lub aktów wandalizmu również Policję. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wskazanego przez Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.2. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła nie z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych i kradzieży) celem uniknięcia odpowiedzialności własnej Najemca powinien dostarczyć pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy lub protokół Policji.3. W przypadku szkód kradzieżowych, kolizji z winy Najemcy, szkód parkingowych i aktów wandalizmu Najemca odpowiada materialnie tylko do wysokości udziału własnego.4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.5. Wszystkie pojazdy oferowane przez Wynajmującego posiadają ubezpieczenia OC i AC.

§ 10 TABELA OPŁAT

Zwrot pojazdu poza siedzibą Wynajmującego na terenie pow. myślenickiego 100 złHolowanie pojazdu stawka za kilometr liczony w jedną stronę 12 złZagubienie kluczyka 500 złBrak lub uszkodzenie panelu od radia 500 złBrak dokumentów samochodów 500 złBrak polisy ubezpieczeniowej 200 złBrak tablicy rejestracyjnej 500 złPalenie tytoniu w samochodzie 200 złZwrot brudnego pojazdu z zewnątrz 40 złZwrot brudnego pojazdu wewnątrz 80 złZłamanie zakazu przewożenia zwierząt 250 złZwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachu 250 złZwrot samochodu z trwałymi plamami na tapicerce 350 złHolowanie wynajętym samochodem innego pojazdu 500 złZagubienie kołpaka 80 złZwrot pojazdu ponad 59 minut po terminie 50 złZwrot samochodu ponad 4 godziny po terminie 100 złZatankowanie niewłaściwego paliwa 1500 złUdostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej 500 złUżytkowanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem do wys. strat + 1000 złPodmiana części lub dokonanie przeróbek w samochodzie do wys. strat + 1000 zł

Podane ceny są cenami brutto

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem pojazdu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).


Pobierz