REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRADE

§ 1 WSTĘP

1. Niniejszy Regulamin [zwany dalej Regulaminem] został wydany przez Andrzeja Sikorę
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „TRADE Sikora Andrzej”, z siedzibą w
Rzeszotarach przy ul. Szlacheckiej 118, 32-040 Świątniki Górne, NIP 679 198 17 75, zwany dalej
WYNAJMUJĄCYM.
2. Regulamin określa zasady i warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych oraz przyczep
Wypożyczalni TRADE na podstawie zawieranych umów najmu.
3. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez TRADE Sikora Andrzej, chyba że
umowa stanowi inaczej.
4. Ilekroć w Regulaminie, bądź umowie mowa jest o:
– NAJEMCY – należy przez to rozumieć osobę wynajmującą samochód wskazany w Umowie;
– WYNAJMUJĄCYM – należy przez to rozumieć TRADE Sikora Andrzej;
– WYPOŻYCZALNI – należy przez to rozumieć Wypożyczalnie TRADE;
– KIEROWCY – należy przez to rozumieć wskazana przez Najemcę osobę, która będzie
upoważniona do kierowania samochodem, posiadająca stosowne uprawnienia do kierowania
pojazdem określonej kategorii, stanowiącym przedmiot umowy najmu oraz, którą w okresie
trwania najmu obowiązują wszystkie zasady i warunki najmu samochodu wskazane w Regulaminie
oraz Umowie;
– SAMOCHODZIE – należy przez to rozumieć samochód stanowiący przedmiot umowy najmu
zawartej przez TRADE Sikora Andrzej z Najemcą.
§ 2 PRZEDMIOT NAJMU

Przedmiotem umów najmu są samochody, będące własnością WYNAJMUJĄCEGO.

§ 3 NAJEMCA I UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA SAMOCHODEM

1. Najemcą i/lub Kierowcą jest może być osoba, która:
– ukończyła 25 lat,
– posiada i przedstawi Wynajmującemu ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby,
– posiada i przedstawi Wynajmującemu ważne, od co najmniej 2 lat, prawo jazdy uprawniające do
kierowania wynajmowanym samochodem,
– przedstawi Wynajmującemu ważną kartę kredytową, dokument potwierdzający zatrudnienie w
przypadku osób fizycznych lub ważną legitymację ZUS w przypadku emerytów,
– przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, a w
przypadku braku wskazania tam numeru NIP i REGON również kopię zaświadczeń o nadaniu tych
numerów,
– przedstawi aktualne potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w postaci
potwierdzenia zapłaty ostatniej składki ZUS lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o
prowadzeniu działalności gospodarczej,
– przedstawi pisemne upoważnienie do czynności związanych z zawarciem umowy najmu pojazdu
w przypadku, jeżeli dokonuje go osoba inna niż wynika to z odpisu KRS lub z zaświadczenia
CEIDG.
2. W razie niespełnienia przez Najemcę i/lub Kierowcę wymogów wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu Wynajmujący uprawniony jest do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i
dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za pojazd od momentu jego wydania do momentu zwrotu,
określonych w umowie najmu (protokół wydania i klauzula zwrotu pojazdu).
4. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie najmu. także przez osoby
trzeciej, którym powierzył pojazd lub które przewozi, jak też za ładunek, który przewozi.
5. W przypadku niespełnienia warunków dotyczących posiadania prawa jazdy, minimalnego okresu
jego posiadania lub ograniczenia wiekowego Najemcy, może on wskazać Kierowcę spełniającego
wymagania wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

2

§ 4 WYDANIE I ZWROT POJAZDU
1. Wydanie i zwrot pojazdu następuje na terenie Wypożyczalni TRADE.
2. Wydanie lub zwrot pojazdu może nastąpić także w innym, uzgodnionym z Wynajmującym miejscu
na terenie powiatu myślenickiego.
3. Za wydanie lub zwrot pojazdu w miejscu innym niż wypożyczalnia, Wynajmujący pobiera
dodatkową opłatę zgodnie z § 10 Regulaminu.
4. Pojazdy można rezerwować telefonicznie. W przypadku rezerwacji Najemca wpłaca gotówką lub
na konto Wynajmującego nr 51 1140 2004 0000 3102 7797 4430 zadatek na poczet opłaty za
wynajem w wysokości 50 % zakładanego czasu trwania umowy. Wynajmujący nie zwraca
pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację pojazdu. Klient wpłacone pieniądze może wykorzystać
w dowolnym, przyszłym okresie po ustaleniu najbliższego wolnego terminu, jednak nie później niż
w ciągu 30 dni. Po upływie 30 dni od ustalonego terminu rezerwacji zadatek przepada.
5. Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Opóźnienie w zwrocie pojazdu
powyżej 59 minut spowoduje naliczenie opłat zgodnie z § 10 Regulaminu.
6. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów w stanie, w jakim go wydano
Najemcy oraz w miejscu, dniu i godzinie uzgodnionym z Wynajmującym. Wynajmujący zastrzega
sobie prawo do natychmiastowego odebrania pojazdu od Najemcy na jego koszt w przypadku
stwierdzenia użytkowania pojazdu z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie.
7. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę
minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużyć wynajmu bez
wniesienia opłaty za dodatkowy okres najmu. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na
przedłużenie wynajmu i nie dokona opłaty za przedłużenie opłaty, samochód zostanie zgłoszony do
jednostki Policji jako skradziony, a Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą dodatkową dobę
bezumownego korzystania z pojazdu karę umowną zgodną z cennikiem Wypożyczalni TRADE.
8. W przypadku zwłoki lub opóźnienia w zwrocie pojazdu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący
upoważniony jest do odbioru pojazdu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi
kosztami z tym związanymi.
9. W przypadku zwrotu lub pozostawienia pojazdu niesprawnego lub z uszkodzeniami
uniemożliwiającymi jazdę pojazdem zgodnie z prawem Wynajmujący obciąży Najemcę pełnymi
kosztami holowania i naprawy pojazdu.
10. Samochód wynajmowany jest z pełnym zbiornikiem paliwa. Koszty paliwa w okresie najmu
pokrywa Najemca. Samochód powinien zostać zwrócony również z pełnym zbiornikiem paliwa,
pod rygorem doliczenia opłaty za brakujące paliwo.

§ 5 SERWIS, STAN TECHNICZNY I AWARIE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego wynajmowanego pojazdu należy zgłaszać
niezwłocznie Wynajmującemu w chwili najmu lub po odbyciu jazdy próbnej w obecności
Wynajmującego.
2. W razie wypadku, awarii lub niesprawności pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Wynajmującego na numer 660 729 767.
3. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania pojazdu bez zgody
Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. Powyższe nie wyłącza
dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Najemca nie ma prawa holować wynajętym samochodem innych samochodów.

§ 6 KAUCJA

1. Za wynajem samochodu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł, za przyczepę w wysokości 200
zł.
2. Kaucja może być wniesiona do kasy Wypożyczalni w gotówce.
3. Kaucja jest zwracana Najemcy po zwrocie pojazdu i podpisaniu przez strony klauzuli zwrotu na
umowie najmu.
4. W przypadku zwrotu pojazdu w stanie niezgodnym z protokołem wydania lub stwierdzenia
naruszenia pojazdu przez Najemcę, któregoś z obowiązków wynikającego z § Regulaminu lub
umowy, z kaucji zostanie potrącona opłata wynikająca z § 10 Regulaminu. Powyższe nie wyłącza
żądania kwoty wyższej przez Wynajmującego niż kaucja wniesiona przez Najemcę.

3
5. Zwrot kaucji lub jej części następuje w gotówce, w terminie do 2-óch dni od dnia zwrotu pojazdu
potwierdzonego klauzulą zwrotu zawartej na umowie najmu.
6. Kaucja może zostać wniesiona tylko w Polskich złotych – PLN.

§ 7 OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemca zobowiązany jest do eksploatacji pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Przez cały okres najmu Najemca zobowiązany jest:
– przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji, a w przypadku wynajmu długoterminowego lub
przebiegu powyżej 1000 km m.in. do kontroli stanu oleju w silniku, płynu w układzie chłodzenia,
płynu hamulcowego oraz ciśnienia w ogumieniu zgodnie z tabliczką informacyjna umieszczona w
pojeździe,
– przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego – Najemca ponosi pełną
odpowiedzialność za naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym mandaty, opłaty
administracyjne, opłaty dodatkowe z tytułu parkowania itp.,
– stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie
rejestracyjnym, w umowie najmu pojazdu oraz na oznaczeniach przy wlewie paliwa,
– przestrzegania dopuszczalnej ładowności pojazdu,
– właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (obowiązkowe zamykanie samochodu oraz
włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; zabezpieczenie poza samochodem
dokumentów oraz kluczyków) oraz parkowania pojazdów w bezpiecznym miejscu.
3. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z
jego prawidłowej eksploatacji.
4. W samochodach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu
i przewożenia zwierząt.
5. Koszt uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, wymiany żarówek oraz naprawy ogumienia podczas
eksploatacji pojazdu ponosi Najemca.
6. Najemca jest obowiązany zwrócić pojazd czysty w środku i na zewnątrz.
7. Przemieszczanie się wynajętym pojazdem poza granicę RP jest możliwe wyłącznie po pisemnym
uzgodnieniu z Wynajmującym.
8. Podnajmowanie wynajętego pojazdu, przekazywanie w bezpłatne używanie lub udostępnianie do
prowadzenia innym osobom niż wskazani w Umowie kierowcy jest zakazane.
9. Wynajmujący ma prawo kontroli sposobu użytkowania wynajętego pojazdu.
10. Najemca zobowiązuje się do tankowania pojazdu tylko i wyłącznie na stacjach znanych koncernów
petrochemicznych, takich jak ORLEN, BP, SHELL, CIRCLE, STATOIL, LOTOS. Najemca
zwraca pojazd z pełnym zbiornikiem pełnowartościowego paliwa.
11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, mandaty lub opłaty (w tym
parkingowe), których nałożenie wynika z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Najemcę
przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym, jak również innych
przepisów/regulaminów określających zasady korzystania z dróg lub/i parkingów. Wszelkie
mandaty/opłaty oraz koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest pokryć
Najemca.

§ 8 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący obowiązany jest do wydania pojazdu posiadającego ubezpieczenie OC i AC.
2. Wynajmujący wydaje Najemcy pojazd czysty.
3. Wynajmujący oświadcza, że wynajmowany pojazd posiada aktualne badanie techniczne i na
podstawie posiadanej wiedzy jest sprawny.

§ 9 USZKODZENIA I KRADZIEŻ POJAZDU

1. W razie uszkodzenia pojazdu, kolizji lub wypadku Najemca zobowiązany jest natychmiast
powiadomić Wynajmującego na numer 660 729 767, a w przypadku kradzieży pojazdu, jego
wyposażenia lub aktów wandalizmu również Policję. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest
dostarczyć pisemny opis zdarzenia, prawo jazdy i dokument tożsamości do wskazanego przez

4
Wynajmującego zakładu ubezpieczeń w terminie 3 dni od zdarzenia. W przypadku kradzieży
pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.
2. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła nie z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych i
kradzieży) celem uniknięcia odpowiedzialności własnej Najemca powinien dostarczyć pisemne i
szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia przyznającego się do winy lub protokół Policji.
3. W przypadku szkód kradzieżowych, kolizji z winy Najemcy, szkód parkingowych i aktów
wandalizmu Najemca odpowiada materialnie tylko do wysokości udziału własnego.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.
5. Wszystkie pojazdy oferowane przez Wynajmującego posiadają ubezpieczenia OC i AC.

§ 10 TABELA OPŁAT

Zwrot pojazdu poza siedzibą Wynajmującego na terenie pow.
myślenickiego

100 zł
Holowanie pojazdu stawka za kilometr liczony w jedną stronę 12 zł
Zagubienie kluczyka 500 zł
Brak lub uszkodzenie panelu od radia 500 zł
Brak dokumentów samochodów 500 zł
Brak polisy ubezpieczeniowej 200 zł
Brak tablicy rejestracyjnej 500 zł
Palenie tytoniu w samochodzie 200 zł
Zwrot brudnego pojazdu z zewnątrz 40 zł
Zwrot brudnego pojazdu wewnątrz 80 zł
Złamanie zakazu przewożenia zwierząt 250 zł
Zwrot samochodu z wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachu 250 zł
Zwrot samochodu z trwałymi plamami na tapicerce 350 zł
Holowanie wynajętym samochodem innego pojazdu 500 zł
Zagubienie kołpaka 80 zł
Zwrot pojazdu ponad 59 minut po terminie 50 zł
Zwrot samochodu ponad 4 godziny po terminie 100 zł
Zatankowanie niewłaściwego paliwa 1500 zł
Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej 500 zł
Użytkowanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem do wys. strat
+ 1000 zł
Podmiana części lub dokonanie przeróbek w samochodzie do wys. strat
+ 1000 zł

Podane ceny są cenami brutto

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Wynajmującego.
2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem
pojazdu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

Feel Free to Say Hello! GET IN TOUCH WITH US

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum